Hüquqi şərtlər

HÜQUQ ŞƏRTLƏRİ

WEB SİTESİNİN QEYDLƏRİ VƏ İSTİFADƏ OLAN ŞƏRTLƏR

1 GENEL ASPECTS.

1.1 İnformasiya Cəmiyyətinin Xidmət Göstəricisi (Bou Trade Labs SL) məlumatlarının müəyyən edilməsi

10 / 34 Law Society Services İnformasiya və Elektron Ticarət Maddə 2002 uyğun olaraq, bununla bildirir ki, onun ticarət adı bu saytda 24Genetics.com- (Trade Bou Labs, SL, bundan sonra, "24Genetics.com"), CIF B86093812 ilə Madridin Ticarət Registrasında qeydiyyatdan keçmiş bir şirkət, digərləri arasında veb-sayt vasitəsilə göstərilən fəaliyyətin sahibidir http://www.24Genetics.com. 24Genetics.com-un qeydiyyatdan keçdiyi ofis İspaniyanın Madrid şəhərində yerləşən Juan Montalvo 17 küçəsində yerləşir və Ticarət ünvanı Madriddə Paseo de la Castellana 91 15A 28046 zavodu. Bizimlə əlaqə saxlamağınız halında ticarət ünvanına və ya e-poçt ünvanına müraciət edə bilərsiniz: Bu e-mail adres spam mühafizə olunur. Siz JavaScript Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz..

1.2 Ümumi Şərtlərin qəbul edilməsi və etibarlılığı.

Bu veb-saytda təklif olunan xidmətlərin naviqasiyası və istifadəsi və / və ya əldə edilməsi sizə İstifadəçinin şərtini verir və ümumi Şərtlərin hər birinin tam və qətiliklə qəbul edilməsini nəzərdə tutur (bundan sonra, "İstifadəçi" (bundan sonra "İstifadəçi") kimi səhifəyə daxil olan anda qüvvədə olan "Ümumi Şərtlər" http://www.24Genetics.com (bundan sonra "Veb səhifə" və ya sadəcə "Veb"). 24Genetics.com istənilən vaxt və bildiriş vermədən, onlar bütün dövrlərdə istifadəçilər tərəfindən tanınan edilə bilər, belə birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququna sifariş, saytda belə dəyişikliklər poçt ilə bu Ümumi şərtləri dəyişə bilər istənilən vaxt və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən, veb-səhifənin təqdimatı, konfiqurasiyası və məzmunu və istifadəsi üçün tələb olunan şərtlər. Buna görə də, 24Genetics.com İstifadəçidən çap etmək və ya saxlamaq üçün tövsiyə edir və istənilən halda hər dəfə Web səhifəsinə daxil olan Ümumi Şərtləri oxuyun. Eyni zamanda, hər hansı bir zamanda və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən, Vebdə təqdim olunan xidmətlərin hamısı və ya bir hissəsini dayandırmaq və ya ləğv etmək hüququnu özündə saxlayır.

2 WEB SƏHİFƏSİNİN İSTİFADƏSİNİN GENEL ŞARTLARI.

2.1 Web səhifəsindən istifadə edin.

İstifadəçi hər hansı bir zərərə görə 24Genetics.com, və ya üçüncü tərəflərə qarşı cavab, hüquq, bu Terms, əxlaq və ümumi qəbul yaxşı adət və ictimai qaydada veb istifadə etmək razılaşır bu öhdəliyin pozulmasının nəticəsi ola bilər. İstifadəçi Veb saytını qanunsuz məqsədlər və ya təsirlərdən çəkinməyə, bu Ümumi Şərtlərin müddəalarına zidd olaraq, üçüncü şəxslərin hüquq və mənafelərinə zərər verə bilər və ya Veb saytın və ya hər hansı bir şəkildə ziyan dəyib, yerləşdirdiyi server və ya onun normal istifadəsinə və ya istifadə etməsinə mane olur. Veb-səhifəyə daxil edilmiş xidmətlərin istifadəsi üçün lazım olan hallarda, istifadəçi adının (bundan sonra "giriş") və parolun (bundan sonra "parol") tətbiqi İstifadəçinin giriş və şifrənizi üçüncü şəxslərə çatdırmaq üçün səy göstərməməyi və səy göstərməməyi və 24Genetics.com-nun ən qısa zamanda zərərini, oğurlanmasını və gizliliyini poza bilən hər hansı bir halın xəbərdar etməsini təmin etməlidir.

2.2 İstifadəçinin öhdəlikləri.

Con carácter general, el Usuario se obliga al cumplimiento de las presentes Condiciones Generales, así como cumplir las especiales advertencias o instrucciones de uso contenidas en las mismas o en la página Web y obrar siempre conforme a la Ley, a las buenas costumbres y a las exigencias de la buena fe, empleando la diligencia adecuada a la naturaleza del servicio del que disfruta, absteniéndose de utilizar la página Web de cualquier forma que pueda impedir, dañar o deteriorar el normal funcionamiento del mismo, los bienes o derechos de 24Genetics.com, sus proveedores, el resto de Usuarios o, en general, de cualquier tercero. Concretamente, y sin que ello implique restricción alguna a la obligación asumida por el Usuario con carácter general, de conformidad con el párrafo anterior, el Usuario se obliga, en la utilización de la página Web, así como en la prestación de los servicios a: (I) en el caso de registrarse, el Usuario se obliga a proporcionar verazmente los datos proporcionados y a mantenerlos actualizados; (II) no introducir, almacenar o difundir en o desde la página Web, cualquier información o material que fuera difamatorio, injurioso, obsceno, amenazador, xenófobo, incite a la violencia, a la discriminación por razón de raza, sexo, ideología, religión o cualquier otra condición o circunstancia social o personal (p. ej. por cuestiones relativas a la salud), o que de cualquier forma atente contra la moral, el orden público, los derechos fundamentales, las libertades públicas, el honor, la intimidad o la imagen de terceros y en general la normativa vigente; (III) no introducir, almacenar o difundir mediante la página Web ningún programa de ordenador, datos, virus, código, equipo de hardware o de telecomunicaciones o cualquier otro instrumento o dispositivo electrónico o físico que sea susceptible de causar daños en la página Web, en cualquiera de los servicios ofertados en la página Web, o en cualquiera de los equipos, sistemas o redes de 24Genetics.com, de cualquier Usuario, de los proveedores de 24Genetics.com o en general de cualquier tercero, o que de cualquier otra forma sea capaz de causarles cualquier tipo de alteración o impedir el normal funcionamiento de los mismos; (IV) a custodiar adecuadamente el login y la password que le sea facilitada por 24Genetics.com a los Usuarios, como elementos identificadores y habilitadores para el acceso a los servicios ofertados en la página Web, comprometiéndose a no ceder su uso ni a permitir el acceso a ellos de terceros, manteniendo indemne a 24Genetics.com y asumiendo el Usuario la responsabilidad por los daños y perjuicios que pudieran derivarse de un uso indebido de los mismos. Igualmente el Usuario se compromete a comunicar a 24Genetics.com, con la mayor rapidez, su pérdida o robo así como cualquier riesgo de acceso al login y/o password por un tercero; (V) no realizar actividades publicitarias, promocionales o de explotación comercial a través de la página Web no autorizadas expresamente por 24Genetics.com, ni utilizar los contenidos y en particular la información obtenida a través de la página Web para remitir publicidad, enviar mensajes con fines de venta directa o con cualquier otro fin comercial, ni para recoger o almacenar datos personales de terceros; (VI) no utilizar identidades falsas, ni suplantar la identidad de otros en la utilización de la página Web o en la utilización de cualquiera de los servicios de la página Web, incluyendo la utilización en su caso de contraseñas o claves de acceso de terceros o de cualquier otra forma; (VII) no destruir, alterar, utilizar para su uso, inutilizar o dañar los datos, informaciones, programas o documentos electrónicos de 24Genetics.com, sus proveedores o terceros; (VIII) no introducir, almacenar o difundir mediante la página Web cualquier contenido que infrinja derechos de propiedad intelectual, industrial o secretos empresariales de terceros, ni en general ningún contenido del cual no ostentara, de conformidad con la ley, el derecho a ponerlo a disposición de tercero.

2.3 Disclaimer

24Genetics.com únicamente responderá de los daños que el Usuario pueda sufrir como consecuencia de la utilización de la página Web, cuando dichos daños le sean directamente imputables. En cuanto a las informaciones y contenidos incluidos en la página Web o a los que pudiera tenerse acceso como consecuencia de los links establecidos en la misma, 24Genetics.com no garantiza, en modo alguno, ni el acceso en un momento determinado a tales informaciones y contenidos, ni su exactitud, ni su actualidad o actualización, ni su idoneidad o utilidad para los fines del Usuario, no haciéndose responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse a la transmisión, difusión, almacenamiento, puesta a disposición, recepción, obtención o acceso a los contenidos incluidos en la página Web o aquellas a las que se tenga acceso como consecuencia de los links establecidos en la misma. 24Genetics.com se exime (y el Usuario así lo acepta) de cualquier responsabilidad por el uso indebido o no autorizado del login y del password y por la falta de diligencia del Usuario en la conservación del secreto de los mismos. Igualmente, 24Genetics.com se exime (y el Usuario así lo acepta) de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que puedan deberse, con carácter meramente enunciativo y no limitativo, a (I) la presencia de virus u otros elementos lesivos en la página Web, o páginas Web a las que se pueda tener acceso a través de los links establecidos en aquélla que puedan producir alteraciones en el sistema informático, documentos electrónicos o ficheros de los Usuarios; (II) interferencias, omisiones, interrupciones, averías y/o desconexiones en el funcionamiento operativo de este sistema electrónico o en los aparatos y equipos informáticos de los Usuarios, motivadas por causas ajenas a 24Genetics.com, que impidan o retrasen la prestación de los servicios o la navegación por el sistema y la página Web; (III) retrasos o bloqueos en el uso causados por deficiencias o sobrecargas de Internet o en otros sistemas electrónicos; (IV) que puedan ser causados por terceras personas mediante intromisiones ilegítimas fuera del control de la página Web y que no sean atribuibles a 24Genetics.com; (V) las divergencias de la información, documentación y/o demás contenido de la página Web que pudieren existir entre la versión electrónica y la versión impresa; (VI) la imposibilidad de dar el servicio o permitir el acceso por causas no imputables a 24Genetics.com, debidas al Usuario, a terceros, o a supuestos de fuerza mayor. La responsabilidad de 24Genetics.com respecto de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran serle imputados no excederá en ningún caso, por pacto expreso entre las partes, de la cantidad que sea determinada en cada caso en las condiciones particulares del servicio adquirido. En su defecto, la responsabilidad total de 24Genetics.com, salvo en caso de dolo o culpa grave, estará limitada al precio abonado por el correspondiente Usuario a 24Genetics.com (sin incluir los impuestos que, en su caso, procedan).

2.4 Köprülərdən istifadə.

Onların cəhalət Aktı altında vəzifələrini qarşısını almaq olmadan aşağıdakı şərtlərə uyğun olmalıdır Veb öz web links təqdim etmək istəyir Internet user. link yalnız ana səhifə qoşulmaq və ya Veb səhifənin əsas səhifəsi, ancaq onu heç bir şəkildə (şəkillər, mətnlər, qrafika və s.) Köçürə bilməyəcəksiniz. Bu hər hansı bir zamanda müvafiq qanuna uyğun olaraq və qüvvədə bütün hallarda qadağan edilir, Web-səhifə cəlb və ya səhifənin başqa Internet ünvanları vasitəsilə məzmunu ekran imkan verir hər cür çərçivələr yaratmaq web və hər halda, web page xaricində məzmunu ilə birlikdə baxıldığı zaman ki: (I) istehsal və ya xidmət və ya məzmun əsl mənşəyi haqqında, səhv, qarışıqlıq və ya aldadıcı istifadəçilər istehsal edə bilər; (II) müqayisə və ədalətsiz imitasiya aktını nəzərdə tutur; (III) marka və 24Genetics.com prestijinin nüfuzundan istifadə etməyə xidmət edir; və ya (IV) hər hansı bir şəkildə mövcud qanunvericiliklə qadağan edilir. Onlar link təqdim səhifədən deyil ki, hər hansı 24Genetics.com, onun idarə, işçilərin, müştərilərin və ya göstərilən xidmətlərin keyfiyyətinə, yalan qeyri-dəqiq və ya yanlış. Heç bir halda link 24Genetics.com link və ya başqa sponsorları daxil razılıq verib səhifə ifadə edilir, doğrular əməkdaşlıq və ya göndərən xidmətləri yerləşir nəzarət edir. Bu 24Genetics.com tərəfindən qanunla icazə və ya açıq yazılı səlahiyyətli və harada icazə istisna olmaqla, göndərən page hər hansı bir ad, qrafik və ya qarışıq nişanı və ya 24Genetics.com hər hansı digər fərqləndirici işarələri istifadə qadağandır bu hallarda, bu bənddə müəyyən edilmiş qaydada Veb səhifəsinə birbaşa keçid verə bilər. (I) zorakı, qanunsuz və ya əxlaq və yaxşı gömrük (pornoqrafik ziddir: keçid olan səhifə qanuna uyğun olmalıdır və heç bir halda təmin və ya link öz məzmunu və ya üçüncü tərəflərə bilər altında irqçi və s.); (II) əməl və ya hər hansı bir şəkildə göndərən, qanuni və ya qanunsuz fikir, bəyanatlar və ya ifadələr dəstəkləyir truces və ya istifadəçi 24Genetics.com dəstəkləyir yalan təəssürat vadar edə bilər, dəstəkləyir; (III) göndərən veb yeri, məzmunu və mövzu 24Genetics.com bağlı fəaliyyətinə yersiz və ya yersiz var. Eynilə, User məlumat və ya qeyri-qanuni, ümumiyyətlə məzmun qəbul əxlaq və yaxşı gömrük zidd və ictimai asayişin olan Web-səhifə yönəldilmiş veb hər hansı bir köprü (bundan sonra "link") daxil edilmir.

2.5 Şəxsi məlumatların qorunması siyasəti.

24Genetics.com könüllü təmin etmək üçün qərar ki, özünə Yazıları sizin bilik qoymaq fərdi məlumatların qorunması siyasəti inkişaf etmişdir olan Web-səhifə, istifadəçi gizlilik sahəsi qorunması vacibliyini tanıyır tələb və ya orada təklif olunan xidmətlərin hər hansı bir bu saytda və / və ya tətbiqi istifadə zamanı əldə edə bilər şəxsi məlumat 24Genetics.com üçün. 24Genetics.com birtərəfli istənilən vaxt və bildiriş vermədən dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır, Personal Data onun siyasəti Müdafiə bütün dövrlərdə mövcud qanunvericiliyə uyğun. , Satınalma və ya təklif olunan xidmətlərin əldə edilməsi ilə davam uyğun əgər məlumat tələb və ya üçün, istifadəçilər ilk müəyyən şəxsi məlumatları təmin etməlidir 24Genetics.com edilən sorğular cavab məqsədi müvafiq rəsmiləşdirilməsi işəgötürmə ilə müalicə edilə web saytında təqdim edilən xidmətləri uzaqlaşdırmaq, idarə etmək, idarə etmək, borc vermək, genişləndirmək, təkmilləşdirmək və uyğunlaşdırmaq. Həm də, reklam və reklam fəaliyyətlərinin hər hansı bir vasitəsi ilə həyata keçirilməsi maraq doğura bilər. 15 dekabr Personal Data (bundan sonra "LOPD") müdafiəsi olan orqanik qanun 1999 / 13 uyğun olaraq, istifadəçi qaydalara uyğun olaraq giriş, aradan qaldırılması, ləğv və müxalifət etmək hüququna malikdir şəxsi məlumat üçün güc əvvəlki maddələrində göstərildiyi kimi toplanmış və əlaqə ünvanı qeyd şəxsiyyət, ID, Pasport və ya ekvivalent fotosurəti ilə, bu məqsədlə yönəldilə bilər. Maraqlı tərəflərə məlumat əldə etmək, düzəldmək və ləğv etmək hüquqlarını aşağıdakı ünvana verə bilərlər: Madriddə Paseo de la Castellana 91 15A 28046 zavodu, İspaniya və ya e-poçt ünvanında [Bu e-mail adres spam mühafizə olunur. Siz JavaScript Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.] User açıq yuxarıda göstərilən biznes əlaqələr və / və ya fayl alınmış xidmətlərin çatdırılması yaranan, o cümlədən hər hansı formada doldurulması ilə veb gəzən isə toplanmış və ya göstərilən məlumatların daxil qəbul . Digər tərəfdən, işə halda / personal 24Genetics.com tərəfindən xüsusilə həssas məlumatların (səhiyyə) belə məlumatların emal, İstifadəçi açıq razılıq müalicə tələb Web vasitəsilə təklif xidmətlərindən istifadə bu LOPD (həyata Əsasnamə təsdiq, 10 dekabr Royal Fərmanı 1720 / 2007 olan təhlükəsizlik tədbirləri qəbul, maddə 21 LOPD təsbit məxfilik və məxfilik vəzifə altında keçiriləcək bundan sonra "LOPD Tənzimlənməsi"). məlumatların toplanması zamanı və data tələb internet hər yerində, istifadəçi ya keçid vasitəsilə məlumat veriləcək, ya forma özü məcburi və ya qeyri-kolleksiyası belə məlumatlar. 24Genetics.com, onun məxfiliyini hörmət və fayl məqsədi uyğun olaraq istifadə və öz öhdəliyinə riayət onu saxlamaq və dəyişdirilməsi qarşısını almaq üçün bütün tədbirləri qəbul fayl veri istifadə edərək öhdəliyini zərərin, müalicənin və ya icazəsiz girişin, LOPD Nizamnaməsinə və istənilən vaxt tətbiq oluna biləcək digər qaydalara uyğun olaraq. Nəhayət, yetkinlik yaşına çatmayanların halda onların şəxsi məlumat və genetik məlumatlar gizli 1 Yanvar Organic Law 1996 / 15 müddəalarına uyğun olaraq hər hansı bir digər üzərində hər halda uşağın maraq prioritet verilməsi, istifadə ediləcək , Kiçiklərin hüquqi müdafiəsi.

2.6 Çerezlərdən istifadə.

Veb sayta 24Genetics.com-a bir sıra məlumatlar əldə etməyə imkan verən "çerezlər" var. Çerezlər nədir? Cookies, veb saytımıza daxil olduqda İstifadəçinin cihazına (kompüter, smartfonlar, tablet ...) göndərilə bilən kiçik miqdarda məlumat olan mətn faylları və nömrələrdir. Çerezlər bir cihaza göndərilirsə də, şəxsi məlumatlara və ya virusları ötürə bilməyəcəklər, yalnız Web səhifəsində naviqasiyanı izləyirlər. Veb saytımıza yenidən baxırsınızsa, bu çerezlər veb-saytımıza və ya cihazı tanımaq üçün imkan verən cookie-ni tanıyan başqa bir sayta göndərilir. Çerezleri necə istifadə edirik? Çerezler faydalıdır, çünki onlar müxtəlif səhifələr arasında daha asan gezinmenize, tercihlerinizi hatırlamanıza və online təcrübənizi artırmaq üçün istifadə etməyə imkan verir. Hal-hazırda oturaq çerezlərindən, texniki, fərdiləşdirmə, təhlil və reklam çerezlərindən istifadə edirik. Sonuncu, reklamlarda məzmun və ya tezliyi kimi meyarlara əsasən Webdə görünən reklam yerlərinin idarə edilməsinə imkan verir. Nəhayət Google Analytics istifadə etdiyimizi göstərir. Bu cookie veb saytımızın necə istifadə edilməsi haqqında məlumat toplamaq üçün istifadə olunur. Veb-səhifəni yaxşılaşdırmaq üçün hesabatları tərtib etmək və köməkçi element kimi məlumatları istifadə edirik. Biz bu məlumatı üçüncü tərəflərlə paylaşmırıq. Çerez məlumatları anonim şəkildə toplayır, yəni istifadəçi ilə əlaqələndirilə bilməz. Bu, veb saytımızı istifadə edənlərin sayını, veb-saytdan gələnləri və hansı səhifələri ziyarət etdiyinə dair məlumatları toplayır. Google Analytics haqqında daha çox məlumat istəyirsinizsə, onun onlayn gizlilik siyasətinə müraciət edə bilərsiniz. Burada Google Analytics-də gizlilik haqqında məlumat tapa bilərsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/2838718?hl=en&ref_topic=2790009 Sosial şəbəkə cookies? Digər tərəfdən, 24Genetics.com ilə birgə fəaliyyət göstərən ictimai şəbəkələr, Veb-saytın cookie fayllarını paylaşmaq üçün onların düymələrində istifadə edirlər. 24Genetics.com hər hansı bir müdaxiləyə, nəzarətə və ya nəticələrə dair məlumatlara malik deyildir, onlar hər bir sosial şəbəkənin məsuliyyətidir. Bir sosial şəbəkə etimadnaməsini ilə qeydiyyatdan zaman, sizin şəxsiyyət xatırlayır və bu sona qədər çıxış zəmanət davamlı cookie saxlamaq üçün müvafiq sosial şəbəkə icazə. İstifadəçi sözügedən çerezi silmək və müvafiq sosial şəbəkədə öz seçimlərini yeniləmək yolu ilə çıxışı ləğv edə bilər. 24Genetics.com İstifadəçinin istifadənin və gizlilik siyasətinin şərtlərini və istifadə olunan sosial şəbəkələrin cookie-lərini nəzərdən keçirilməsini tövsiyə edir. Çerezleri nasıl aradan bırakabilirim? Hər cookie göndərildikdə və ya bütün çerezləri ləğv etmək üçün kompüterinizin bir xəbərdarlıq aldığını seçə bilərsiniz. Bunu etmək üçün brauzerinizin konfiqurasiya menyusuna (İnternet Explorer, Firefox, Chrome ...) girməlisiniz. Hər bir brauzer fərqlidir, buna görə sizin cookies-larınızı necə düzgün quracağınızı bilmək üçün brauzerinizin Kömək menüsünü yoxlamaq məsləhətdir. Ancaq unutmayın ki, çerezləri ləğv etsəniz, veb-saytımızın daha səmərəli olmasına imkan verən bəzi funksiyalara rast gəlinmir. Ziyaretlerinizin verilerini Google Analytics tarafından bildirilmesini istemiyorsanız, brauzerlər üçün Google Analytics Disabling Add-in'i yükleyebilirsiniz. Burada göstərilən komplektin quraşdırılması və quraşdırılması barədə daha ətraflı məlumat tapa bilərsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Yuxarıda göstərilən saytlar 24Genetics.com saytları deyil və biz onların məzmunu üçün məsuliyyət daşımırıq.

2.7 intellektual və sənaye mülkiyyəti.

o cümlədən internet (bundan sonra "content") məzmunu, lakin məhdud, qeyri-eksklüziv, mətn, şəkil, qrafik, şəkillər, ikonlar, proqram təminatı, keçidlər və digər audiovizual content, eləcə də qrafik dizayn və Mənbə kodları 24Genetics.com və ya 24Genetics.com-a istifadə etmək üçün təyin edən üçüncü tərəflərin intellektual mülkiyyətidir. Bu məzmun milli qanunlar və tətbiq olunan intellektual mülkiyyət hüquqları ilə bağlı beynəlxalq müqavilələrlə qorunur. Eyni zamanda, veb görünen hər hansı bir bütün ticarət nişanları, ticarət adları və ya loqotiplər, 24Genetics.com daxil səlahiyyətli və internet istifadə etdik müvafiq üçüncü tərəflərin 24Genetics.com ya, məxsus . Bu saytda əqli mülkiyyət Bütün hüquqlar qanuni bu və ya istifadəçi tərəfindən istifadə üçün qorunur və giriş ki, lazım deyil, hər hansı bir şəkildə hər hansı bir hesab hər hansı bir lisenziya və ya hüququnu verilməsi kimi mülkiyyəti və ya mülkiyyəti 24Genetics.com və ya üçüncü tərəflərə uyğun olan aktiv. satış, transfer, icarə, distribution, ictimai ünsiyyət, transformasiya və ya hər hansı digər istifadə, eləcə də internet, o cümlədən hər hansı bir hər hansı bir vasitə content, ticarət nişanları, ticarət adları və loqotiplər ilə ümumi və ya qismən bərpası sahibi əvvəlcədən ifadə icazəsi olmadan, onlara vermək istəyirəm qəti qadağandır və mülki mühakimə və müvafiq hallarda cinayət milli qanunları və beynəlxalq müqavilələrə uyğun olaraq.

3 WEB SƏHİYYƏNDƏ TƏQDİM EDİLƏN XİDMƏTLƏRİN SATILMASI ÜÇÜN ŞƏRTLƏR

3.1 İşə qəbuldan əvvəl məlumat.

Estas condiciones generales de contratación, junto con el documento del “Consentimiento Informado” y las condiciones particulares que puedan establecerse, regularán expresamente las relaciones surgidas entre 24Genetics.com y los Usuarios que contraten los servicios ofrecidos a través de la página Web. Le informamos que en todo caso, el idioma en el que se perfeccionará el contrato entre 24Genetics.com y el Cliente, será el español. Las presentes Condiciones Generales han sido elaboradas de conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico español: en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, la Ley 7/1998 sobre Condiciones Generales de Contratación, la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, normativa relativa a la defensa de los Consumidores y Usuarios, y cuantas disposiciones legales resulten de aplicación. La utilización y/o adquisición de cualquiera de los servicios ofrecidos a través de la página Web suponen la aceptación como Usuario, sin reservas de ninguna clase, a todas y cada una de las presentes Condiciones Generales, así como a las condiciones particulares que, en su caso, rijan la adquisición. Al respecto, el Usuario acepta que los servicios de 24Genetics.com se encuentran limitados por, principalmente, las siguientes cuestiones derivadas de la investigación genética: (i) la mayoría de las investigaciones y estudios genéticos se realizan en población caucásica (raza blanca); por tanto, es posible que las interpretaciones facilitadas por 24Genetics.com no sean válidas en caso de que el Usuario no pertenezca a la citada raza; (ii) como continuación de lo señalado en el punto (i) previo, las relaciones gen enfermedad se basan normalmente en la identidad étnica, y las investigaciones se centran en poblaciones limitadas; así pues, puede que dichas investigaciones aporten un conocimiento de una población específica pero no de un miembro individual y, asimismo, las relaciones no han sido estudiadas en numerosas poblaciones por lo que pueden no ser válidas para las demás poblaciones; y (iii) la investigación genética avanza día a día y, en consecuencia, el conocimiento actual de la genética de determinadas enfermedades o condiciones individuales podría ser parcial e inexacto. Así pues, como continuación de lo señalado, el Usuario acepta expresamente que 24Genetics.com no garantice que sus servicios (incluyendo sus resultados) estén libres de errores, sean 100% exactos, fiables y seguros, tengan continuidad temporal o respondan a determinadas expectativas por parte de los Usuarios. 24Genetics.com informa que los trámites para efectuar la adquisición de servicios son los que se describen en las presentes Condiciones Generales, así como aquellos otros específicos que se indiquen en pantalla durante la navegación, de manera que el Usuario declara conocer y aceptar dichos trámites como necesarios para acceder a los servicios ofrecidos en la página Web. Cualquier modificación y/o corrección de los datos proporcionados por los Usuarios durante la navegación será posible y deberá efectuarse según las indicaciones incluidas en la página Web. Los servicios ofertados en la página Web, junto con sus características y precios aparecerán relacionados en el correspondiente catálogo, en pantalla. 24Genetics.com se reserva el derecho a decidir en cada momento los servicios y en su caso, productos que se contengan y se ofrezcan a los Usuarios a través de la página Web. De este modo, 24Genetics.com podrá, en cualquier momento, adicionar nuevos servicios y/o productos a los incluidos en la página Web, entendiéndose, salvo que se disponga otra cosa, que los mismos se regirán por lo dispuesto en las Condiciones Generales en vigor en ese momento. Asimismo, 24Genetics.com se reserva el derecho a dejar de facilitar el acceso, en cualquier momento y sin previo aviso, de cualquiera de los productos o servicios ofrecidos en la página Web. Çox vacibdir: Bu web site USERS OVER 18 il OLMALI və istədiyiniz alınması rəsmiləşdirilməsi Web-səhifə müxtəlif ekranlar daxil təlimatlara əməl etməlidir. İstifadəçi səhifəsinə daxil ola bilərsiniz amma bir ölkə və ya ərazisində yaşayan 24Genetics.com xidmətləri işə qanunvericiliklə qadağan olduğu hər hansı bir satın daxil ola bilər. Belə hallarda, Web-səhifə mövcudluğu belə ölkələr və ya ərazilərindən Web daxil xalqına xidmət 24Genetics.com bir təklif kimi uyğun ola bilər. xidmətlər yetkinlik yaşına çatmayanlar məşğulluq edilir 24Genetics.com hallarda, xidmətləri işə valideyn səlahiyyəti həyata ikisindən valideyn və ya, əgər varsa, olmaq tələb olunacaq. Valideynlər olmadıqda, qəyyumluq sahibi 24Genetics.com ilə müqavilə edə bilən yeganə şəxsdir. xidməti göstərilən 24Genetics.com üçün telematik göndərmə ilə işarə 24Genetics.com sübut etməlidir valideyn hakimiyyəti saxlamaq yetkinlik yaşına çatmayanlar var uşağın sizin ID və ID skanerdən surəti əgər artıq dispusiese onların, və Ailə kitabı. pasport və ya oxşar şəxsiyyət (bu pasport və ya ekvivalent müəyyən olan artıq olduqda valideyn və uşaq valideyn / sahibi hər ikisi) ID skanerdən surəti uğursuz təmin ediləcək. ərizəçi 24Genetics.com sizin tərbiyəçi aşağı xidməti, onun şəxsiyyət və uşağın ID əgər ilə yanaşı, ona təyin hökm və ya məhkəmənin qərarı ilə telematik remission skanerdən surəti ki, statusu sübut etməlidir Zaten bunu etmişdim. ID uğursuz, pasport və ya ekvivalent müəyyən (həm tərbiyəçi və o pasport və ya ekvivalent müəyyən olan artıq olduqda uşağın) skanerdən surəti təmin ediləcək. 24Genetics.com edilir valideyn orqanı və ya web təsvir xidmətlərin hər hansı muzdlu olunur kimə uşağın qəyyumluq sahibləri özlərini bəyan edənlər tərəfindən hesabatlarının həqiqiliyini üçün məsuliyyət heç bir yol. 24Genetics.com, uşağın adına müqavilə bağladıqları sənədlərin etibarlılığını təsdiqləməyə görə məsuliyyət daşımır. 24Genetics.com yalnız qanuni yaşlı istifadəçilərlə əlaqə saxlayacaq.

3.2 Xidmətlərin alınması qaydası.

24Genetics.com xidmətlər almaq üçün, istifadəçi yalnız istədiyiniz xidmət seçim etmək üçün ekranda təlimatlara əməl edin, tələb olunan məlumatları qeydiyyat formasını doldurmaq üçün tələb, və bir dəfə bu Terms qəbul və əldə etmək istədiyiniz xidmətlərin / xidmətlərin detallarının əlaqəli olduğu satınalma xülasəsi, hər bir halda mövcud olan ödəniş üsuluna əsasən ödəniş məlumatını təmin edir. Müqavilə müddətində İstifadəçinin 24Genetics.com-a təqdim etdiyi məlumat tam, doğru və yenilənmiş olmalıdır.

3.3 Satın alınan xidmətin təsdiqi və istifadə üçün təlimat.

vaxt 24Genetics.com 24 saat maksimum müddət ərzində, istifadəçi tərəfindən ödəniş təsdiq var da, sonuncu vasitəsilə, siz alınması məlumat veriləcək, bir e-mail təsdiq alacaq Hər bir halda təqib ediləcək addımlar göstəriləcək. , Olduqca, alıcı 24 saat maksimum müddət ərzində təsdiqləyici poçt almaq deyilsə, e-poçt təsiri hesabat 24Genetics.com əlaqə olmalıdır Bu e-mail adres spam mühafizə olunur. Siz JavaScript Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.. Hər halda, alqı-satqı formalaşdırıldıqdan sonra İstifadəçi həmin şərtləri qəbul etməlidir ki, bu da həmin veb səhifəsində əldə ediləcəkdir. Həmçinin, hər hansı bir xidmət əldə 24Genetics.com ilə razı və zəmanət: tüpürcək nümunəsi istifadəçi və ya ona xidmət müqavilə və deyil olan şəxs təmin ki, (i) sözügedən nümunəni təqdim etməsini qadağan edən hər hansı bir qaydaların tətbiqi; (Ii) İstifadəçi işləmir və ya xidmət nəticələri kommersiya maraq 24Genetics.com ilə müqavilə ola bilər sığorta, sağlamlıq və ya hər hansı digər üçüncü tərəflər ilə hər hansı bir şəkildə bağlı olduğunu; və (iii) satmaq üçün, surəti 24Genetics.com xidmət əldə deyil yeniden və ya hər hansı bir şəkildə kommersiya istifadə, nə də tənqid, zədələnməsi və ya 24Genetics.com hər hansı bir akt zidd yerinə yetirmək üçün və fəaliyyətlər İstifadəçi, kitdə olan təlimatlara uyğun olaraq nümunənin düzgün çıxarılmasından məsuldur. düzgün nümunə kolleksiya kifayət qədər DNT çıxarış edə olmamışdır halda, istifadəçi kit, göndərmə haqqı və iştirakçı başına € 50 dəyərində yeni nümunəsi emal lazımdır.

3.4 Qiymət və ödəniş metodu.

Satınalma zamanı qüvvədə olan qiymətlər, xətt səhifəsində, yazı tipi səhv istisna olmaqla, alınması rəsmiləşdirildikdən sonra ekranda görünənlərdir (vergilər daxil olmaqla). Aksi göstərilmədiyi halda, qiymətlər ƏDV daxildir. xidmətlərin əldə edilməsi nəticəsində, habelə istifadəçi hesabına olacaq onun yarana biləcək hər hansı digər xərclər kimi hesablayır ümumi, hər hansı vergi haqqı və / və ya vergi. İstifadəçi ekranda göstərilən təsvirdə onu almaq üçün xidmət seçdiyi anda, sözügedən xidmətin məbləği, eləcə də müvafiq hallarda göndərmə xərclərinə qədər görünəcəkdir. Bank Transfer - - PayPal kredit kartı (Visa, Master Card və ya American Express) satın xidmətləri qiyməti ödənilməsi və: Purchases, xidmətlər asılı olaraq əldə etmək üçün, aşağıda sadalanan vasitəsilə hər hansı ödənilə bilər ekranda görünəcək göndərmə xərclərinin, kredit kartı və ya borc ilə edilə bilər. elektron ödəniş sistemi kimi, 24Genetics.com e-ticarət, PayPal ilə müqavilə bir ödəniş Gateway var, Inc Bu məqsədlə nəzərdə tutulmuş Bütün məlumatlar şəxs onlara yüklü üçün maksimum təhlükəsizlik təmin etmək üçün şifrelenir. SSL (Secure Sockets Layer) protokoluna əsasən sertifikatlaşdırılmış təhlükəsiz serverdə yerləşdirilirlər. Bu protokol universal əsas brauzerlərdə tərəfindən dəstəklənir və İstifadəçi zəmanət olunur: (I) məlumatların (heç bir impersonation satıcı) alan şəxsiyyətini, (II) o göstərilən məlumatların məxfiliyini və (III) bütövlüyü ( heç bir manipulyasiya). Həmçinin 24Genetics.com hər halda, hər hansı bir şəkildə ödəniş Gateway vasitəsilə istifadəçilər tərəfindən təmin data saxlanılır və yalnız bir müddət sonra qədər uzun alış, ödəniş edilir edilir kimi bölüşdürülməmiş ki çəkilmə. kredit kartları sahiblərinə daha çox təhlükəsizlik təmin etmək üçün, biz internet üzərindən əməliyyatlar zamanı kart fiziki varlığını yoxlamaq üçün identifikasiya kodu kimi xidmət kart üç rəqəmli nömrəsini daxil olub. Bu üç rəqəmli nömrə kartın arxasında (imza sahəsindəki) kartın nömrəsindən dərhal sonra yazdırılır. Kredit kartları ilə dolandırıcı əməliyyatların qarşısını almaq üçün bu nəzarət rəqəmləri əməliyyatı doğrulamak tələb olunur.

3.5 Sifarişin çıxarılması.

aşağıdakı kimi 24Genetics.com qaytarma siyasəti var: borclu məbləği aşağıdakı şərtlər mövzu: - Bu € 125 bir cəza ilə satın alma məbləği geri olacaq. - Əgər nümunəni zatən laboratuvarımıza göndərdiyiniz halda, verilmiş məbləğin geri qaytarılmasına davam edə bilməzsiniz. Əgər istisna olmaqla, alıcının sifarişi ilə bağlı hər hansı bir problemi varsa, 24Genetics.com ünvanına mümkün qədər tez həll etmək üçün aşağıdakı ünvana elektron poçt göndərməklə əlaqə saxlamalısınız Bu e-mail adres spam mühafizə olunur. Siz JavaScript Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz. və ya Webdə geri qaytarma formasına daxil ola bilərsiniz.

3.6 Tərəflər arasında əlaqə - Müştəri Xidmətləri.

Bu Ümumi Şərtlərin və 24Genetics.com və istifadəçi arasında zəruri olan hər hansı bir rabitə məqsədləri üçün, bu aşağıdakı ünvana mesaj göndərdi e-poçt Müştəri Xidmətləri (yönəldilməlidir: Bu e-mail adres spam mühafizə olunur. Siz JavaScript Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.) Və ya Müştəri Xidmətləri Departamentinin yazmaqla: BTL Paseo de la Castellana 95 Plant 15A, Madrid, 28046, İspaniya 24Genetics.com rabitə qeydiyyatdan Onun məlumatına görə ediləcək İstifadəçi. Siz açıq Web səhifə istifadə ilə bağlı bütün rabitə razı və xidmətlər / və ya satın alma, belə rabitə proseduru bağışlanması üçün etibarlı unencrypted e-poçt istifadə edin. 24Genetics.com User user kompüter virusları, şəbəkə uğursuzluqlar və ya oxşar hallarda halda nəticəsində baş verə bilər hər hansı bir zərər, eləcə də ələ və ya icazəsiz şəxslər tərəfindən e-poçt daxil olmaq üçün hər hansı bir məsuliyyətdən azad 24Genetics.com-a birbaşa aid edilə bilər.

3.7 İstifadə və saxlama.

Siz 24Genetics.com content saxlanıla bilər gün maksimum sayı, veri saxlamaq üçün istifadə edilə bilər maksimum disk, o cümlədən digərləri arasında onun xidmətlərindən istifadə ilə bağlı təcrübə və məhdudiyyətlər müəyyən ki, razıyam hesabı və ya İstifadəçinin müəyyən bir müddətdə istifadə edə biləcəyi maksimum sayını nəzərə almalıdır. İstifadəçi, 24Genetics.com hər hansı bir zamanda bu ümumi təcrübələri və məhdudiyyətlərini discretionally dəyişə bilər.

3.8 Səbəbiyyət

Bu Ümumi Şərtlərə daxil olan hər hansı bir maddə, tətbiq olunan qanunvericiliyə zidd olaraq tamamilə və ya qismən, tamamilə və ya qismən elan edildikdə, ümumi şərtlər, hər şeydə mövcud olan, əgər bu Qüvvədəliyi Ümumi Şərtlərin etibarlılığından asılı olan və ya onun dayandırılması tərəflərin qarşılıqlı faydalarının balansında əhəmiyyətli dərəcədə azalma müəyyənləşdirir. Bu halda, İstifadəçi və 24Genetics.com yaxşı niyyətlə / / b bəndinin / s nizamnaməsi və ya səmərəsiz olaraq əvəz edilməsi və nəzərdə tutulan məqsədə ən uyğun tədbirləri müzakirə edəcəklər.

3.9 Mübahisələrin həlli. Qanunvericilik və tətbiq olunan yurisdiksiya.

Hər hansı bir münaqişə və ya uyğunsuzluq bu müqavilə şərtlərinin təfsirində və ya tətbiqi zamanı yaranarsa, hər iki tərəf Madridin Məhkəmələrinə və Məhkəmələrinə (İspaniya) başqa hər hansı bir yurisdiksiyanı açıq şəkildə imtina edirlər. Bütün bunlar İstehlakçı Arbitraj Şurasına demarkasiyaya getmək üçün Müştəri fakültəsinə zərər vermədən.

DNA Internationa

×

Daxil ol